THE VIETNAMESE JOURNAL OF NATURE CONSERVATION

Posted on 04.07.2023 | Tag: Capacity and Governance, School and Community

Tạp Chí Bảo Tồn Tự Nhiên Việt Nam là tạp chí mở, phục vụ cho cộng đồng bảo tồn tự nhiên ở Việt Nam. Tạp chí công bố những bài báo cáo liên quan đến các vấn đề về đa dạng sinh học tại Việt Nam. Những bài báo cáo bao gồm nghiên cứu, nghiên cứu trường hợp và bài đánh giá. Tạp chí khuyến khích các bài đăng từ các nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực có liên quan tại Việt Nam, đặc biệt là sinh viên và các nhà bảo tồn trẻ. Tạp chí Bảo Tồn Tự Nhiên Việt Nam là một phần trong chương trình Xây Dựng Năng Lực Địa Phương của WildAct, đi kèm với Hội Nghị Sinh Viên Về Bảo Tồn Thiên Nhiên Việt Nam, dự định sẽ được tổ chức hai năm một lần. 

Tạp chí sẽ bao gồm tất cả các khía cạnh về bảo tồn tự nhiên tại Việt Nam, cả trên cạn lẫn dưới nước, thực và động vật, bộ có xương sống lẫn bộ không xương sống. Mục đích của tạp chí là để thúc đẩy và cổ vũ sự phát triển của ngành bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam, và những người đang làm việc ngày đêm để bảo tồn thiên nhiên của chúng ta.

Tạp chí sẽ được đăng online miễn phí tại trang website của WildAct, bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Vol 1 của tạp chí dự định sẽ được ra mắt vào đầu năm 2021.

Hạn nộp bài đăng cho tạp chí là: 05 tháng 6 đến hết 05 tháng 12 năm 2020.

Download Hướng Dẫn Nộp Bài Tại Đây VN.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về tạp chí, khóa học, hội thảo hoặc chương trình xây dựng năng lực địa phương của chúng tôi, làm ơn gửi email về wildedu@wildact-vn.org