Gần 3.000 ấn phẩm truyền thông và giáo dục về bảo tồn chim di cư được phân phối tới các trường học Khu dự trữ sinh quyển Đồng bằng sông Hồng.

Nhằm nâng cao kiến thức thức về vùng đất ngập nước, các loài chim di cư tới trẻ em và cộng đồng địa phương, WildAct đã sản xuất và phân phối các tài liệu truyền thông, giáo dục tới các trường học thuộc khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng. Bộ ấn phẩm bao gồm: Bảng thông tin loài, sổ tay chim di cư, bộ tranh triển lãm về các mối đe dọa chim di cư và Lịch 2024 - Chim di cư.  

Các ấn phẩm sẽ là nguồn tài liệu tham khảo, giúp ứng dụng vào học tập và thực hiện các chương trình giáo dục phù hợp tại các trường học. Đặc biệt, lan tỏa thông điệp bảo vệ chim di cư “Cộng đồng chung tay, chim bay về tổ” đến toàn thể học sinh, giáo viên và cộng đồng địa phương tại 3 tỉnh: Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình.

Tổng hợp các ấn phẩm về chim của Edu đã phát:

1. Sổ tay chim di cư: 2465 cuốn

2. Lịch: 300 cuộn

3. Balo chim di cư: 15 cái

4. Áo chim di cư: 24 cái

5. Móc khóa chim: 154 cái