WILDACT'S COMMUNITY CONSERVATION PROGRAM

Posted on 04.07.2023 | Tag: School and Community

Chúng tôi thành lập ít nhất một Uỷ Ban Cộng Đồng Bảo Tồn và hai Đội Cộng Đồng Bảo Tồn tại mỗi khu vực mà chúng tôi đang hoạt động. 


Uỷ Ban Cộng Đồng Bảo Tồn Được Thành Lập Với Mục Đích:

Tạo ra một cơ cấu quản trị dựa vào cộng đồng tự duy trì để quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa phương một cách bền vững;

Trao quyền cho lãnh đạo cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào việc quản lý, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo tồn trên thực địa;

Tăng cường tiếng nói của cộng đồng địa phương, đặc biệt là tiếng nói của người dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn động vật hoang dã đặc hữu;

Phát triển một mô hình có khả năng thích ứng cao và có thể phù hợp với nhu cầu của từng cộng đồng.

Đội Bảo Tồn Cộng Đồng Được Thành Lập Với Mục Đích:

Cung cấp thu nhập bền vững và cơ hội việc làm bảo tồn cho người dân địa phương để trực tiếp thực hiện các hoạt động bảo tồn;

Trao quyền cho phụ nữ cộng đồng tham gia, và trở thành những người lãnh đạo công tác bảo tồn ở các khu vực địa phương;

Nâng cao năng lực địa phương trong công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam, nơi người dân địa phương được đào tạo và tích cực tham gia điều tra, nghiên cứu giám sát đa dạng sinh học.

Hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật thông tin về chương trình nhé! 

Liên hệ với chúng tôi tại: info@wildact-vn.org nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình này.

Bảo Tồn Chim Di Cư Thông Qua Nhóm Cộng Đồng Bảo Tồn Ở Khu Vực Dự Trữ Sinh Quyển Đồng Bằng Sông Hồng, Việt Nam. 

Giải thưởng Future Conservationist Award

Conserving The Endangered Ha Tinh Langur Through Community Engagement In Tuyen Hoa, Quang Binh

Bảo Tồn Vooc Hà Tĩnh Thông Qua Hoạt Động Trao Quyền Cho Người Dân Địa Phương Tại Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình.